THÔNG BÁO KHẨN

Cập nhật:

Gửi đến các em SV K53 và thầy cô cố vấn học tập

THÔNG BÁO

Cập nhật:

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG THỜI KHOÁ BIỂU CỦA SINH VIÊN K53

THÔNG BÁO

Cập nhật:

VỀ LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN K53

Cập nhật:

Về việc đăng ký môn học và nộp học phí

Thông báo thoi gian xác nhận lịch học

Cập nhật:

Thông báo từ cố vấn học tập Khoa Văn hóa Du lịch

THÔNG BÁO

Cập nhật:

Về việc đăng ký học Tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên K53

THÔNG BÁO

Cập nhật:

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN

THÔNG BÁO VỀ THI PHÂN LOẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH

Cập nhật:

Thông báo đến toàn thể các em SV K53