Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên 2020

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ.

 1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bậc đại học có khối lượng 125 tín chỉ.

 1. Môn học

Nắm rõ môn học bắt buộc, môn học tự chọn và môn học tiên quyết để sinh viên thuận lợi trong việc đăng ký môn học, tránh nhầm lẫn khi đăng ký.

 1. Thời gian học tập

Đối với hệ đại học chính quy: 8 học kỳ chính, sinh viên được kéo dài tối đa 4 học kỳ chính.

 1. Kế hoạch đào tạo năm học

- Trước học kỳ mới bắt đầu, sinh viên cần lưu ý các thông báo từ Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT trên các kênh thông tin:

Website: www.huc.edu.vn, Facebook của trường: facebook.com/HUC1959, Facebook phòng Đào tạo, QLKH&HTQT: facebook.com/daotaohuc

- Thời khoá biểu dự kiến trong học kỳ tiếp theo;

- Thời gian tổ chức đăng ký môn học cho từng khoá trên cổng thông tin sinh viên.

Sinh viên cần lưu ý việc nắm rõ chương trình đào tạo, tham khảo ý kiến của các cố vấn học tập trên Khoa và Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT để đăng ký môn học đúng lộ trình.

 1. Đăng ký môn học, huỷ và rút môn học.

          Đối với K61, nhà Trường sẽ đăng ký môn học cho sinh viên theo lớp. Tuy nhiên, sinh viên cần nắm rõ một vài điểm lưu ý trong việc đăng ký môn học cho học kỳ tiếp theo.

          - Trước mỗi đợt đăng ký môn học, Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT sẽ thông báo rõ thời gian, các môn học dự kiến trong học kỳ tới. Sinh viên cần lưu ý theo dõi để có thể lên dự kiến thời khoá biểu những môn học trong học kỳ tới cho mình.

          - Việc huỷ môn học: Sinh viên huỷ môn học đã đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin sinh viên trong thời gian đăng ký môn học

          - Việc rút môn học: kết thúc thời gian đăng ký môn học, sau 2 tuần, sinh viên không được huỷ môn học mà thay vào đó sẽ là rút môn học. Việc rút môn học, sinh viên vẫn phải đóng học phí môn học đó.

          - Với các môn học lại, cải thiện: Sinh viên đạt điểm F sẽ bắt buộc phải đăng ký học lại môn học đó (trừ những môn tự chọn, sinh viên có thể chọn môn học tự chọn khác để thay thế), chỉ những sinh viên điểm D mới được đăng ký học cải thiện.

          - Kết thúc đợt đăng ký môn học, mọi vấn đề về đăng ký thêm môn học, xin rút môn học, sinh viên đều phải nộp đơn theo thông báo cụ thể của Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT. Mẫu đơn sinh viên phải download từ website của Trường.

 1. Học phần GDTC, GDQP 

Giáo dục thể chất

          Học phần Giáo dục thể chất bao gồm 2 học phần:

          - Học phần bắt buộc : Giáo dục thể chất HP1

          - Học phần tự chọn: Giáo dục thể chất HP2, sinh viên được lựa chọn 1 trong 3 học phần: điền kinh, cầu lông và bóng bàn.

          Kết thúc học phần GDTC, sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ GDTC. Điều kiện đạt GDTC sinh viên cần lưu ý: Từng học phần phải đạt từ điểm 2.0 trở lên, Trung bình chung 2 học phần phải đạt từ 5.0 trở lên.

Giáo dục quốc phòng an ninh

          Học phần Giáo dục quốc phòng bao gồm 3 học phần. Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên đi học GDQPAN vào thời gian khoảng tháng 6 hàng năm.

 1. Cảnh báo học tập và buộc thôi học

          Kết thúc mỗi học kỳ, nhà trường sẽ tổ chức xét học vụ học kỳ sinh viên vừa hoàn thành. Việc cảnh báo học tập, buộc thôi học sẽ được nhà trường lên danh sách và thông báo trên các kênh thông tin tới sinh viên sau khi kết thúc việc xét học vụ.

7.1. Cảnh báo học tập

  Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được thực hiện khi:

Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa.

Sinh viên tự ý bỏ học một học kỳ chính hoặc không đăng ký tín chỉ trong một học kỳ chính mà không báo cáo Nhà trường sẽ bị tính là cảnh báo lần thứ hai không liên tiếp.

          Sinh viên năm 1,2,3… ở đây được xét theo năm đào tạo. Cụ thể sinh viên cần nắm rõ các mốc năm đào tạo như sau:

 

Năm đào tạo của sinh viên

Số tín chỉ tích lũy được

Sinh viên năm thứ nhất

Dưới 33 tín chỉ

Sinh viên năm thứ hai

33-66 tín chỉ

Sinh viên năm thứ ba

67-100 tín chỉ

Sinh viên năm thứ tư

Từ 101 tín chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc xác định năm đào tạo của sinh viên được sử dụng để:

- Xét khen thưởng hàng năm

- Xét học bổng và trợ cấp

- Xét học cùng lúc nhiều ngành, nhiều trường

- Xử lý vấn đề buộc thôi học

- Xét xác định năm học cho sinh viên liên thông.

7.2 Buộc thôi học

Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a. Có số lần cảnh báo kết quả học tập từ 3 lần trở lên trong tổng thời gian khóa học hoặc 2 lần liên tiếp;

b. Bị kỷ luật lần thứ 2 vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ, hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của Trường;

c. Không đóng học phí 02 kỳ học liên tiếp;

 1. Nghỉ học tạm thời, bảo lưu học tập.

8.1. Điều kiện nghỉ học tạm thời

Sinh viên được quyền viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

a. Được động viên vào lực lượng vũ trang;

b. Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

c. Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở Trường và phải đạt điểm trung bình chung các học phần tính từ đầu khóa học không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian tối đa được phép học.

8.2. Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp phải có đơn gửi Phòng ĐT, QLKH&HTQT ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

 

 1. Học cùng lúc 2 chương trình

Sinh viên đã tích lũy được số tín chỉ tối thiểu là 30 và đạt điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL) chương trình 1 tính đến thời điểm đăng ký là 7.0 trở lên (theo thang điểm 10) có thể đăng ký học thêm ngành học thứ hai.

9.1. Thời hạn tối đa để hoàn thành ngành học thứ hai là khi thời hạn tối đa dành cho ngành học thứ nhất kết thúc. Khi học ngành học thứ 2, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương đã tích lũy trong chương trình đào tạo của ngành học.

9.2. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

9.3. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp ngành học thứ hai sau khi đã tốt nghiệp ngành học thứ nhất.

9.4. Hiệu trưởng căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo được giao của toàn trường và của từng ngành sẽ quyết định đồng ý hay không đồng ý cho sinh viên học thêm ngành học thứ hai, trên nguyên tắc: đảm bảo số sinh viên thuộc diện này không vượt quá 20% tổng số sinh viên hiện đang theo học ngành đó.

Quá trình học tập

          Trong suốt quá trình học tập, sinh viên sẽ được giảng viên đánh giá kết quả học tập qua các đầu điểm: Chuyên cần, Kiểm tra và Thi kết thúc học phần. Sinh viên sẽ không đạt điều kiện dự thi Thi kết thúc học phần nếu trong quá trình học, điểm chuyên cần hoặc kiểm tra của sinh viên bị điểm 0.

          Kết thúc mỗi môn học, sinh viên cần lưu ý theo dõi cổng thông tin sinh viên để kiểm tra điểm chuyên cần, kiểm tra của mình. Nếu có sai sót, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với giảng viên để tránh bất lợi cho mình.

Học phí

          Kết thúc các đợt đăng ký môn học, sinh viên cần lưu ý khi cổng thông tin sinh viên hiển thị học phí các môn học, tổng số tiền học phí trong học kỳ đó. Sau khi có thông báo chính thức thời gian nộp học phí bộ phận Phòng Tài vụ, sinh viên cần hoàn thành học phí để không bị huỷ kết quả học tập.

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

 1. Cách truy cập

- Truy cập qua trang chủ Trường Đại học Văn hoá HN : www.huc.edu.vn ; sau đó vào phần Đăng nhập -> Cổng thông tin đào tạo.

- Truy cập trực tiếp theo link http://portal.huc.edu.vn/

Giao diện chính của Cổng thông tin sinh viên

 1. Đăng nhập

          Sinh viên đăng nhập theo mã sinh viên đã được cung cấp, mật khẩu đăng nhập cho từng sinh viên là dãy số 8 chữ số bao gồm ngày, tháng, năm sinh.

Ví dụ sinh viên Hoàng Thị Vân Anh, lớp BC7 có MSV: 61DBC10031, ngày sinh 01/12/2002 sẽ đăng nhập như sau:

- Tài khoản: 61DBC10031

- Mật khẩu: 01122002

Sinh viên cần lưu ý thay đổi mật khẩu sau khi đã đăng nhập thành công lần đầu, nếu có vấn đề với tài khoản cá nhân (quên mật khẩu, không đăng nhập được) sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến trực tiếp Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT.

          Sau khi đăng nhập, khi trỏ góc phải sẽ hiển thị phần đổi mật khẩu và thoát tài khoản

 1. Sử dụng cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin sinh viên gồm các menu sau:

3.1. Chương trình đào tạo

Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo ngành học của mình, tuy nhiên sinh viên vẫn cần xin cố vấn học tập khoa bản cứng chương trình đào tạo để đối chiếu môn học từng kỳ, tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình học tập.

3.2. Đăng ký môn học

Đối với K61, nhà trường sẽ đăng ký cho sinh viên môn học theo lớp, lớp nào có nhu cầu đăng ký bổ sung thêm môn học có thể gửi đơn về phòng Đào tạo, QLKH&HTQT.

3.3. Thông tin

3.4. Sinh viên

Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, xem lịch học, lịch thi, thông tin học phí của mình tại menu này.

3.4.6. Thăm dò ý kiến về hoạt động giảng dạy

3.4.7. Khảo sát chất lượng đào tạo

3.5. Xem điểm

Trước khi xem kết quả học tập (gồm điểm thành phần và điểm thi) sinh viên cần phải tiến hành Khảo sát chất lượng đào tạo, thăm dò ý kiến về hoạt động giảng dạy (ở menu Sinh viên)

Có vướng mắc về Cổng thông tin sinh viên, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo, QLKH&HTQT để thầy cô hướng dẫn.