THÔNG BÁO CÁC LỚP HUỶ

Phòng Đào Tạo xin thông báo :

Sau khi kết thúc đăng ký môn học đợt 1, đã có nhiều lớp tín chỉ môn học sau đây buộc phải huỷ vì lí do không đủ số sinh viên tối thiểu trong một lớp.

Danh sách các lớp sẽ huỷ :

- Lớp VH21A10 (N16), (N17), (N19) : Môn Cơ sở văn hoá Việt Nam

- Lớp CT21B23 (N01) , (N02), (N03), (N04) : Môn Giáo dục thể chất HP2 – Bóngbàn

- Lớp CT21B25 (N01), (N04) : Môn Giáo dục thể chất HP2 – Điền kinh

- Lớp DS22A22 (N01) : Môn Khảo cổ học đại cương

- Lớp DL22A22 (N02) : Môn Nghệ thuật truyền thống Việt Nam

- Lớp CT21A02 (N15), (N16) : Môn Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ( HP II )

- Lớp CT21A12 (N07), (N10), (N11) : Môn Tâm lý học đại cương

- Lớp TV22A24 (N03) : Môn Thông tin học đại cương

- Lớp TV22A23 (N01) : Môn Thư viện học đại cương

- Lớp NN21A07 (N03), (N04) : Môn Tiếng anh cơ bản HP II

- Lớp CT21A08 (N10), (N11), (N13), (N14), (N05), (N06), (N09) : Môn Tin học đại cương

- Lớp DT22A04(N01), (N04) : Môn Văn hoá các dân tộc VN

- Lớp VH21A13 (N10), (N11), (N04) : Môn Xã hội học đại cương

Sinh viên các lớp huỷ trên sẽ được đăng ký lại những môn bị huỷ trên cổng thông tin sinh viên. Dự kiến vào thứ 2 ngày 14/01/2013.