THÔNG BÁO KHẨN

Hiện nay do số lượng các em sinh viên đăng ký vào lớp bộ môn chưa đồng đều nên xảy ra tình trạng lớp còn hụt nhiều so với số sinh viên tối thiểu trong lớp. Vì vậy kính đề nghị các thầy cô cố vấn học tập và các em sinh viên xem lại lịch học và đăng ký các môn sao cho phù hợp. 
Hiện tại, thứ 2 tới sẽ có các lớp sau tạm dừng và chờ lịch điều chỉnh sau :
1. Lớp GDTC - Bóng bàn 1
2. Lớp GDTC - Điền kinh 1
3. Lớp Bảo tàng học đại cương 1
4. Lớp Khảo cổ học đại cương 1
5. Lớp Thư viện học đại cương 1
6. Lớp Tin học đại cương 11
7. Lớp Văn hoá các dân tộc Việt Nam 1
8. Lớp Mỹ thuật học đại cương 1
9. Lớp Nhà nước và Pháp luật 1.