THÔNG BÁO

Kính gửi: - CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC KHOA

                   - SINH VIÊN K53

 

Căn cứ đềnghị của sinh viên, được sự dồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học văn hóa HàNội, phòng Đào tạo sẽ điều chỉnh một số thông tin cần thiết trong Thời khóabiểu của một số sinh viên khóa K53. Sinh viên nào cần điều chỉnh những thôngtin cần thiết của mình phải viết đơn đề nghị, trình bày rõ lý do, xin xác nhậncủa cố vấn học tập Khoa và nộp lại đơn tại phòng Đào tạo (gặp Thầy Hưng).

Thời giannhận đơn đề nghị điều chỉnh các môn học trong Thời khóa biểu: Từ 8h00 ngày03/01/2013 đến 17h00 ngày 05/01/2013.

 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG