THÔNG BÁO

Các Sinh viên đăng ký học Tiếng Anh Chuyên ngành được phân bổ như sau :
- Tiếng Anh Chuyên ngành Du lịch
Sinh viên được đăng ký vào 1 trong 3 lớp : 
+ Lớp 1 : Sáng thứ 3 ( Tiết 3 - Tiết 4 ) Phòng Bg.107
+ Lớp 2 : Sáng thứ 3 ( Tiết 1 - Tiết 2 ) Phòng Bg.508
+ Lớp 3 : Sáng thứ 4 ( Tiết 1 - Tiết 2 ) Phòng Bg.108

- Tiếng Anh Chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm
Sinh viên được đăng ký vào 1 trong 2 lớp :
+ Lớp 1 : Sáng thứ 2 ( Tiết 1 - Tiết 3 ) Phòng Bg.201
+ Lớp 2 : Sáng thứ 4 ( Tiết 1 - Tiết 3 ) Phòng Bg.202

- Tiếng Anh Chuyên ngành Viết văn
Sinh viên được xếp vào lớp Tiếng Anh Chuyên ngành sau :
+ Sáng thứ 3 ( Tiết 1 - Tiết 3 ) Phòng Vg.106

Mọi vấn đề và thắc mắc cần giải đáp, Sinh viên liên hệ với Cô Toan ( ĐT : 0904128098 )