Thông báo về các lớp không học ngày 03/06/2013

THÔNG BÁO

( Về học phí các lớp tín chỉ )

                                Kính gửi: - Các khoa có sinh viên

                                                 - Sinh viên các lớp K52 và K53

Phòng Đào Tạo thông báo :

Những sinh viên có thắc mắc về vấn đề học phí của các lớp tín chỉ, đề nghị làm đơn kèm theo photo biên lai thu tiền lên nộp tại Phòng Đào Tạo để Phòng tổng hợp và giải quyết những trường hợp thắc mắc về học phí.

                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO