Thông báo số 3 : Khôi phục các lớp bị hủy

THÔNG BÁO

(V/v hủy các lớp tín chỉ và gia hạn đăng kí bổ sung các lớp trong học kì phụ)

                                Kính gửi: - Các khoa có sinh viên

                                                 - Sinh viên các lớp K52 và K53

Căn cứ quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và kế hoạch mở lớp trong học kì phụ;

Căn cứ kết quả đăng kí các lớp dự kiến mở trong học kì phụ,Phòng đào tạo thông báo :  1. Hủy tất cả những lớp dự kiến được mở trong học kì phụ ( Theo thông báo ngày 12/05/2013 của Phòng Đào tạo ).

    2. Gia hạn thời gian đăng kí bổ sung cho các lớp sau đây ( Chi tiết download file thông báo phía dưới )

CÁC LỚP ĐƯỢC GIA HẠN ĐĂNG KÍ BỔ SUNG SẼ TIẾP TỤC ĐĂNG KÍ TỪ 20H NGÀY 28/05/2013 ĐẾN 8H00 NGÀY 31/05/2013.

CHÚ Ý : - Sinh viên đã đăng kí vào những lớp bị hủy nhưng trùng với lớp được gia hạn sẽ được bảo lưu kết quả đăng kí của mình và không phải đăng kí lại.

( Ví dụ : Sinh viên đã đăng kí lớp VH21A10.1_LT của môn Cơ sở văn hóa VN không phải đăng kí lại do lớp bị hủy trùng với lớp được gia hạn đăng kí )

- Các sinh viên kiểm tra thật kĩ các thông tin cá nhân về lịch học của mình trong đợt đăng kí này.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Phòng Đào Tạo hoặc kênh tư vấn trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo.

                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Download thông báo hủy và gia hạn đăng kí bổ sung