THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG ( ĐỢT 3 - HỌC KÌ II )


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG

( ĐỢT 3 - HỌC KÌ II )

 

Kính gửi : - Các khoa chuyên ngành

- Sinh viên các lớp K53

                                                                                   

            Sau khi kết thúc đợt đăng ký môn học bổ sung ( đợt 3 - học kì II ) từ ngày 25/02/2013 đến ngày 27/02/2013, số lượng sinh viên các lớp môn học đăng kí bổ sung được thống kê như sau :

 

Lớp/ nhóm

Tên học phần

SV Đkí

SL Sinh viên để mở lớp

Lịch học

Tình trạng

Tối thiểu

Tối đa

NT22A02.8_LT

Âm nhạc học đại cương

14

50

65

T7(1-5)

Không đủ

VH21A10.21_LT

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

5

65

70

T2(1-5)

Không đủ

VH21A10.22_LT

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

23

65

70

T6(1-5)

Không đủ

VH21A10.23_LT

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

5

65

70

T7(1-5)

Không đủ

CT21B23.13_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng Bàn

10

90

100

T2(1-5)

Không đủ

CT21B23.14_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng Bàn

4

90

100

T5(1-5)

Không đủ

CT21B25.15_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Điền kinh

28

90

100

T5(1-5)

Không đủ

CT21A14.9_LT

Nhà nước và pháp luật đại cương

20

60

80

T3(1-5)

Không đủ

CT21A02.21_LT

Những nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác Lênin ( HP II )

24

60

70

T4(1-5)

Không đủ

CT21A02.22_LT

Những nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác Lênin ( HP II )

22

60

70

T5(1-5)

Không đủ

NN21A07.11_LT

Tiếng anh CB HPII

8

40

45

T3(1-4)

Không đủ

NN21A07.11_LT

Tiếng anh CB HPII

8

40

45

T5(1-4)

Không đủ

NN21A07.12_LT

Tiếng anh CB HPII

13

40

45

T2(1-4)

Không đủ

NN21A07.12_LT

Tiếng anh CB HPII

13

40

45

T4(1-4)

Không đủ

CT21A08.15_LT

Tin học đại cương

33

60

65

T2(1-5)

Không đủ

T4(1-5)

CT21A08.16_LT

Tin học đại cương

35

60

65

T3(1-5)

Không đủ

T5(1-5)

CT21A08.17_LT

Tin học đại cương

7

60

65

T6(1-5)

Không đủ

T7(1-5)

DT22A04.5_LT

Văn hóa các dân tộc VN

32

50

55

T6(1-5)

Không đủ

VH21A13.12_LT

Xã hội học đại cương

3

60

70

T2(1-5)

Không đủ

VH21A13.13_LT

Xã hội học đại cương

32

60

70

T6(1-5)

Không đủ

           

            Vì số lượng sinh viên đăng kí các lớp không đạt đến số lượng tối thiểu để mở lớp nên Phòng Đào Tạo quyết định hủy các lớp trên.

            Những Sinh viên chưa đăng kí đủ số lượng tín chỉ tối thiểu trong học kì II đề nghị làm đơn chuyển về Phòng Đào Tạo để có kế hoạch dự kiến mở lớp đăng kí môn học bổ sung.

 

                                                                                                                                    Phòng Đào Tạo

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔI PHỤC LỚP BỊ HUỶ

( HỌC KÌ II )

 

Kính gửi : - Các khoa chuyên ngành

- Sinh viên các lớp K53

Phòng Đào Tạo thông báo : 02 lớp Tâm lí học đại cương dưới đây sẽ được khôi phục lại và tiếp tục học bình thường.

1. Lớp CT21A12 ( N10 ) : T2 ( T9-10 ) tại phòng Bg.508

2. Lớp CT21A12 ( N07 ) : T3 ( T6-7 ) tại phòng Bg.502

02 lớp trên sẽ được khôi phục và học tiếp tục vào ngày thứ 2 ( 04/03/2013 )