THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT ĐĂNG KÝ LỚP MÔN HỌC BỔ SUNG ( ĐỢT 3 – HỌC KÌ II )

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT ĐĂNG KÝ LỚP MÔN HỌC BỔ SUNG

( ĐỢT 3 – HỌC KÌ II )

 

Kính gửi : - Các khoa chuyên ngành

             - Sinh viên cáclớp K53

   Để tạo điều kiện cho sinh viên các lớp thực hiện kế hoạch học tập, nhà trường mở tiếp các lớp cho 9 môn học ( bao gồm 18 lớp môn học ).

   Các sinh viên đăng ký chưa quá số tín chỉ tối đã cho phép của học kỳ 2 năm học 2012-2013 ( 23 tín chỉ )thì có thể đăng ký học tiếp theo thời khóa biểu sau :

1.Môn Xã hội học đại cương

- VH21A13 (N12) : Thứ 2 (T1-T5)

- VH21A13 (N13) : Thứ 6 (T1-T5)

2.Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác lê 2

- CT21A02(N21) : Thứ 4 (T1-5)

- CT21A02 (N22): Thứ 5 (T1-5)

3.Môn Tin học đại cương

- CT21A08 (N15): Thứ 2 (T1-5) và Thứ 4 (T1-5)

- CT21A08 (N16): Thứ 3 (T1-5) và Thứ 5 (T1-5)

- CT21A08 (N17): Thứ 6 (T1-5) và Thứ 7 (T1-5)

4.Môn Tiếng anh học phần II

- NN21A07 (N11): Thứ 3 (T1-4) và Thứ 5 (T1-4)

- NN21A07 (N12): Thứ 2 (T1-4) và Thứ 4 (T1-4)

5.Môn Nhà nước và pháp luật đại cương

- CT21A14 (N09): Thứ 3 (T1-5)

6.Môn Văn hóa các dân tộc Việt Nam

- DT22A04 (N05): Thứ 6 (T1-5)

7.Môn Âm nhạc học đại cương

- NT22A02 (N08): Thứ 7 (T1-5)

8.Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

- VH21A10 (N21): Thứ 2 (T1-5)

- VH21A10 (N22): Thứ 6 (T1-5)

- VH21A10 (N23): Thứ 7 (T1-5)

9.Môn Giáo dục thể chất

- CT21B23 (N13)- Bóng bàn : Thứ 2 (T1-5)

- CT21B23 (N14)- Bóng bàn : Thứ 5 (T1-5)

- CT21B25 (N15)- Điền kinh : Thứ 5 (T1-5)

SINH VIÊN CHÚ Ý : Những sinh viên đăng ký vào lớp môn học Tiếng anh HP II và Tin học đại cương sẽ phải học 2 buổi trong tuần theo như thời khóa biểu ở trên.

 

- Thời gian đăng ký : Từ 9h00 ngày 25/02/2013 đến 16h00 ngày 27/02/2013.

- Các lớp đăng ký thành công sẽ được thông báo chính thức vào 14h ngày 28/02/2013 và bắt đầu lịch học từ thứ 2 ngày 04/03/2013.

  Sinh viên theo dõi thông tin trên Cổng thông tin Đào tạo – Tuyển sinh hoặc liên hệ với các địa chỉ tư vấn trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết.

  Sinh viên đăng ký thành công môn học nào sẽ đóng học phí theo số tín chỉ của môn học đó. Thời gian chậm nhất để đóng học phí là 1 tuần sau khi lớp học bắt đầu.