THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CÁC LỚP TÍN CHỈ CHÍNH THỨC BỊ HUỶ VÀ LỚP TÍN CHỈ BỔ SUNG

THÔNG BÁO

(Danh sách các lớp tín chỉ chính thức bị hủy và  lớp tín chỉ bổ sung)

                                Kính gửi: - Các khoa

                                                 - Sinh viên K53

Căn cứ quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Phòng đào tạo thông báo các lớp tín chỉ chính thức bị hủy và Các lớp tín chỉ được bổ sung học theoThời khóa biểu đã đăng ký, thực hiện từ ngày 21/01/2013

Danh sách các lớp tín chỉ xem chi tiết trong file đính kèm sau

File Thông báo