THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CÁC LỚP TÍN CHỈ CHÍNH THỨC BỊ HUỶ VÀ LỚP TÍN CHỈ BỔ SUNG

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Số:…. /TB - ĐHVHHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày       tháng       năm 20

 

THÔNG BÁO

(Danhsách các lớp tín chỉ chính thức bị hủy và lớp tín chỉ bổ sung)

                                Kính gửi: - Các khoa

                                                - Sinh viên K53

Căn cứ quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ củaTrường Đại học Văn hóa Hà Nội, Phòng đào tạo thông báo các lớp tín chỉ chính thứcbị hủy như sau:

Lớp/ nhóm

Tên học phần

Lịch học

Phòng học

VH21A10.19_LT

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

T6(6-8)

A-Ag.504

CT21B23.3_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng Bàn

T4(4-5)

G- Gg.303

CT21B23.4_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng Bàn

T5(4-5)

G- Gg.303

CT21B25.4_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Điền kinh

T5(4-5)

Sân GDTC-Sân GDTC

DL22A22.2_LT

Nghệ thuật truyền thống Việt Nam

T6(6-8)

B-Bg.202

CT21A02.16_LT

Những nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác Lênin ( HP II )

T6(8-10)

A-Ag.404

CT21A12.11_LT

Tâm lý học đại cương

T3(9-10)

B-Bg.508

TV22A24.3_LT

Thông tin học đại cương

T5(9-10)

B-Bg.408

TV22A23.1_LT

Thư viện học đại cương

T2(6-7)

B-Bg.401

NN21A07.4_LT

Tiếng anh CB HPII

T3(6-9)

E-Eg.203

NN21A07.8_LT

Tiếng anh CB HPII

 

 

NN21A07.9_LT

Tiếng anh CB HPII

 

 

NN21A06.15_LT

Tiếng anh CB HP I

 

 

CT21A08.10_LT

Tin học đại cương

T6(8-10)

B-Bg.301

CT21A08.11_LT

Tin học đại cương

T2(8-10)

A-Ag.505

CT21A08.14_LT

Tin học đại cương

T6(6-8)

A-Ag.505

DT22A04.4_LT

Văn hóa các dân tộc VN

T6(8-10)

B-Bg.101

VH21A13.11_LT

Xã hội học đại cương

T5(9-10)

A-Ag.505

         

          Các lớp tín chỉ được bổ sung học theoThời khóa biểu đã đăng ký, thực hiện từ ngày 21/01/2013. Cụ thể:

 

Lớp/ nhóm

Tên học phần

Lịch học

Phòng học

NT22A02.4_LT

Âm nhạc học đại cương

T6(6-7)

A-Ag.404

NT22A02.6_LT

Âm nhạc học đại cương

T2(6-7)

B-Bg.408

DS23A32.1_LT

Bảo tàng học đại cương

T2(6-7)

B-Bg.502

VH22A22.1_LT

Các lý thuyết văn hóa học

T5(6-7)

B-Bg.301

VH21A10.16_LT

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

T6(6-8)

B-Bg.108

VH21A10.17_LT

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

T3(6-8)

A-Ag.504

CT21B23.1_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng Bàn

T2(4-5)

G- Gg.303

CT21B23.2_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng Bàn

T3(4-5)

G- Gg.303

CT21B25.1_LT

Giáo dục thể chất HP 2 - Điền kinh

T2(4-5)

Sân GDTC-Sân GDTC

DS22A22.1_LT

Khảo cổ học đại cương

T2(6-7)

B-Bg.201

QL24A65.1_LT

Lý thuyết âm nhạc cơ bản I

T2(3-5)

E-Eg.206

NT22A01.1_LT

Mỹ thuật học đại cương

T2(9-10)

A-Ag.504

NT22A01.2_LT

Mỹ thuật học đại cương

T4(9-10)

B-Bg.408

CT21A14.1_LT

Nhà nước và pháp luật đại cương

T2(9-10)

B-Bg.101

CT21A02.15_LT

Những nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác Lênin ( HP II )

T6(6-8)

B-Bg.308

CT21A02.18_LT

Những nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác Lênin ( HP II )

T4(8-10)

B-Bg.508

NT22A03.1_LT

Sân khấu học đại cương

T3(9-10)

A-Ag.504

NT22A03.2_LT

Sân khấu học đại cương

T6(9-10)

A-Ag.504

CT21A12.10_LT

Tâm lý học đại cương

T2(9-10)

B-Bg.508

CT21A12.7_LT

Tâm lý học đại cương

T3(6-7)

B-Bg.502

NN21A07.10_LT

Tiếng anh CB HPII

T6(6-9)

E-Eg.207

NN21A07.3_LT

Tiếng anh CB HPII

T3(6-9)

B-Bg.308

NN21A07.6_LT

Tiếng anh CB HPII

T5(6-9)

E-Eg.203

NN21A07.7_LT

Tiếng anh CB HPII

T5(6-9)

E-Eg.204

NN21A06.4_LT

Tiếng Anh CB HPI

T2(6-8)

B-Bg.501

CT21A08.13_LT

Tin học đại cương

T5(6-8)

A-Ag.505

CT21A08.5_LT

Tin học đại cương

T4(8-10)

B-Bg.107

CT21A08.6_LT

Tin học đại cương

T4(8-10)

B-Bg.207

CT21A08.9_LT

Tin học đại cương

T3(8-10)

B-Bg.502

DT22A04.1_LT

Văn hóa các dân tộc VN

T2(8-10)

B-Bg.308

DL22A23.3_LT

Văn học dân gian Việt Nam

T5(9-10)

B-Bg.208

VH21A13.10_LT

Xã hội học đại cương

T6(9-10)

A-Ag.505

VH21A13.4_LT

Xã hội học đại cương

T3(9-10)

B-Bg.402

 

                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơinhận :                                                                          

- Như kính gửi ;

- Lưu VT, ĐT.