THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI CÁC LỚP BỊ HUỶ

                                     Kính gửi : - Các thầy cô cố vấn học tập các khoa
                                                       - Các em sinh viên K53 nằm trong danh sách các lớp huỷ
Phòng Đào tạo xin thông báo :
Thứ 2 ngày 14/01/2013 (8h30p) , cổng thông tin sẽ mở để cho những sinh viên trong các lớp bị huỷ được đăng ký lại các lớp bị huỷ đó.

DANH SÁCH CÁC LỚP BỊ HUỶ :
. Môn Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Lớp VH21A10 (N16) 
- Lớp VH21A10 (N17) 
- Lớp VH21A10 (N19) 

. Môn Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng bàn
- Lớp CT21B23 (N01) 
- Lớp CT21B23 (N02)
- Lớp CT21B23 (N03) 
- Lớp CT21B23 (N04)

. Môn Giáo dục thể chất HP 2 - Điền kinh
- Lớp CT21B25 (N01) 
- Lớp CT21B25 (N04) 

. Môn Khảo cổ học đại cương
- Lớp DS22A22 (N01) 

. Môn Nghệ thuật truyền thống Việt Nam
- Lớp DL22A22 (N02) 

. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ( HP II )
- Lớp CT21A02 (N15)
- Lớp CT21A02 (N16)

. Môn Tâm lý học đại cương
- Lớp CT21A12 (N07) 
- Lớp CT21A12 (N10) 
- Lớp CT21A12 (N11) 

. Môn Thông tin học đại cương
- Lớp TV22A24 (N03)

. Môn Thư viện học đại cương
- Lớp TV22A23 (N01)

. Môn Tiếng anh cơ bản HP II
- Lớp NN21A07 (N03)
- Lớp NN21A07 (N04)

. Môn Tin học đại cương
- Lớp CT21A08 (N05)
- Lớp CT21A08 (N06)
- Lớp CT21A08 (N09)
- Lớp CT21A08 (N10)
- Lớp CT21A08 (N11)
- Lớp CT21A08 (N13)
- Lớp CT21A08 (N14)

. Môn Văn hoá các dân tộc Việt Nam
- Lớp DT22A04 (N01)

. Môn Xã hội học đại cương
- Lớp VH21A13 (N04)
- Lớp VH21A13 (N10)
- Lớp VH21A13 (N11)

LƯU Ý : 
1. ĐĂNG KÝ NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN NẰM TRONG CÁC LỚP BỊ HUỶ
2. ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN KHÔNG NẰM TRONG DANH SÁCH LỚP HUỶ,  KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẠI , CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THÊM NHỮNG MÔN CÒN THIẾU DO CÁC THẦY CÔ CỐ VẤN KHOA TƯ VẤN
3. ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN NẰM TRONG DANH SÁCH LỚP HUỶ, ĐĂNG KÝ LẠI NHỮNG MÔN HỌC ĐÃ BỊ HUỶ, KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẠI NHỮNG MÔN KHÔNG BỊ HUỶ, ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẠI NHỮNG MÔN CÒN THIẾU DO CÁC THẦY CÔ CỐ VẤN KHOA TƯ VẤN
4. NHỮNG SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÊM MÔN HAY ĐĂNG KÝ LẠI MÔN KHÔNG BỊ HUỶ SẼ PHẢI ĐÓNG THÊM HỌC PHÍ TRÊN PHÒNG TÀI VỤ
5. SINH VIÊN BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ VÀO MỘT TRONG NHỮNG LỚP NẰM TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY

. Môn Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Lớp VH21A10 (N16) 
- Lớp VH21A10 (N17) 

. Môn Giáo dục thể chất HP 2 - Bóng bàn
- Lớp CT21B23 (N01) 
- Lớp CT21B23 (N02)

. Môn Giáo dục thể chất HP 2 - Điền kinh
- Lớp CT21B25 (N01) 

. Môn Khảo cổ học đại cương
- Lớp DS22A22 (N01) 

. Môn Nghệ thuật truyền thống Việt Nam
- Lớp DL22A22 (N01) 

. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ( HP II )
- Lớp CT21A02 (N15)

. Môn Tâm lý học đại cương
- Lớp CT21A12 (N07) 
- Lớp CT21A12 (N10) 

. Môn Thông tin học đại cương
- Lớp TV22A24 (N01)
- Lớp TV22A24 (N02)

. Môn Thư viện học đại cương
- Lớp TV22A23 (N02)
- Lớp TV22A23 (N03)

. Môn Tiếng anh cơ bản HP II
- Lớp NN21A07 (N03)

. Môn Tin học đại cương
- Lớp CT21A08 (N05)
- Lớp CT21A08 (N06)
- Lớp CT21A08 (N09)
- Lớp CT21A08 (N13)

. Môn Văn hoá các dân tộc Việt Nam
- Lớp DT22A04 (N01)

. Môn Xã hội học đại cương
- Lớp VH21A13 (N04)
- Lớp VH21A13 (N10)

Vậy kính đề nghị các thầy cô cố vấn học tập hướng dẫn cho các em sinh viên đăng ký được chính xác các môn học và các em sinh viên chú ý đọc kĩ thông báo để không xảy ra sai sót trong khi đăng ký.
Phòng Đào tạo xin trân thành cảm ơn !