Đang thực hiện

Top banner
* TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN

- Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

- Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015 


* TỔNG HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

- Năm học 2017 - 2018 

- Năm học 2016 - 2017

- Năm học 2015 - 2016 

- Năm học 2014 - 2015

1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO (Biểu mẫu 20)  

- Năm học 2017 - 2018

- Năm học 2016 - 2017

- Năm học 2015 - 2016

- Năm học 2014 - 2015

2. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 21)Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (Biểu mẫu 22)

- Năm học 2017 - 2018
- Năm học 2016 - 2017
- Năm học 2015 - 2016
- Năm học 2014 - 2015

Công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 23)

- Năm học 2017 - 2018
- Năm học 2016 - 2017
- Năm học 2015 - 2016
3. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH (Biểu mẫu 24)

- Năm học 2017 - 2018
- Năm học 2016 - 2017
- Năm học 2015 - 2016
Năm học 2014 - 2015 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 1.690.703