Đang thực hiện

Top banner
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF CULTURE


 
 * Sứ mệnh của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội:
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế. 
* Tầm nhìn
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát triển theo hướng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa cấp thuộc khoa học xã hội nhân văn, được xếp hạng ngang tầm với các  đại  học  tiên  tiến  trong  khu  vực  Châu Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

 

1. Địa chỉ:
418 Đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (8
44) 3851.1971, 3851.8059, 3851.8071
Fax: (844) 3514.1629
Email: dhvh@huc.edu.vn; daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
Website: www.huc.edu.vn

 


Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm Trường
Minister of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, 
Mr. Nguyen Ngoc Thien, paid a visit to Hanoi University of Culture

1. Address:
418 La Thanh Road, Dongda District, Hanoi.
Tel: (844) 3851.1971, 3851.8059, 3851.8071
Fax: (844) 3514.1629
Email: dhvh@huc.edu.vn; daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
Website: www.huc.edu.vn

 

2. Sơ lược về sự ra đời của trường:
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau:
Giai đoạn 1: Từ 1959 đến 1960
Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá. 
Giai đoạn 2: Từ tháng 8/1960 đến 1977
Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá.
Giai đoạn 3: Từ 5/9/1977 đến 1982
Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá.
Giai đoạn 4: Từ 4/9/1982 đến nay
Trường một lần nữa được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá. 

2. Summary history:
Hanoi University of Culture was founded on March 26th, 1959 by the Decision No. 134/VH-QD of the Ministry of Culture (now the Ministry of Culture, Sports and Tourism). During the development process, the University has undergone some memorable milestones:
Stage 1: From 1959 to 1960
Its name was “School of Cultural cadres”. The mission of the school is fostering political and professional knowledge for cultural staffs.
Stage 2: From Aug, 1960 to 1977
The name was changed into “School of Cultural professional theories” by the Decision No.127/VHQD of the Ministry of Culture.
Stage 3: From Sep, 1977 to 1982
The School was upgraded to “The College of Cultural profession” by the Decision No. 246/CP of the Prime Minister.
Stage 4: From Sep 1982 to present
The name was changed into “Hanoi University of Culture” (HUC) by the Decision No.228/TC-QD of the Prime Minister. The main functions of the University are training staffs who work in the field of library, museum and conservation, publication, cultural tourism and organizing cultural activities.

 

3. Chức năng của trường:
Cũng như các trường đại học khác, Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện hai chức năng chính: Đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Chức năng Đào tạo
Bậc đại học:
Thời gian đào tạo: 4 năm 
  •  Loại hình đào tạo
o   Đào tạo chính quy tập trung
o   Đào tạo không chính quy
o   Vừa học vừa làm (tại chức)
  •  Bằng: Cử nhân văn hoá
  •  Chuyên ngành đào tạo:
o   Ngành Bảo tàng
  •  Chuyên ngành Bảo tàng
  •  Chuyên ngành Bảo tồn di tích
  •  Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa
o   Ngành Phát hành Xuất bản phẩm
o   Ngành Văn hoá Dân tộc 
§  Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số
§  Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số
o   Ngành Quản lý Văn hoá 
§  Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
§  Chuyên ngành Quản lý các hoạt động âm nhạc
§  Chuyên ngành Quản lý hoạt động Mỹ thuật quảng cáo
§  Chuyên ngành Quản lý nhà nước về gia đình
o   Ngành Văn hoá Du lịch
§  Chuyên ngành Văn hóa du lịch
§  Chuyên ngành Lữ hành – Hướng dẫn du lịch
§  Chuyên ngành Quản lý du lịch
o   Ngành Khoa học Thư viện
o   Ngành Thông tin học
o   Ngành Văn hoá học
§  Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa
§  Chuyên ngành Văn hóa truyền thông
o   Ngành Sáng tác văn học
§  Chuyên ngành Viết văn
§  Chuyên ngành Viết báo


Bậc sau đại học:
Thạc sỹ: 
-       Thời gian đào tạo: Chính quy tập trung 2 năm hoặc chính quy tập trung theo định kỳ 3 năm 
-       Bằng Thạc sỹ 
-       Ngành đào tạo:
o   Khoa học Thông tin – Thư viện
o   Văn hoá học
o   Quản lý Văn hoá

Tiến sỹ: 
-       Thời gian đào tạo: 5 năm đối với người có bằng đại học và 3-4 năm đối với người có bằng thạc sỹ
-       Bằng Tiến sỹ 
-       Ngành đào tạo:
o   Khoa học Thông tin – Thư viện
o   Văn hoá học
o   Quản lý văn hóa
Đào tạo ngắn hạn :
-       Thời gian: Từ 1 tuần đến 6 tháng (tuỳ theo từng lớp)
-       Cấp chứng chỉ 
-       Chuyên ngành đào tạo: Một số chuyên ngành và chuyên đề của bậc đào tạo đại học
Chức năng Nghiên cứu khoa học: Gồm các hướng nghiên cứu 
-       Thư viện học
-       Chính sách và Quản lý văn hóa 
-       Bảo tồn bảo tàng
-       Kinh doanh Xuất bản phẩm
-       Du lịch học
-       Văn hóa Dân tộc thiểu số
-       Văn hóa học
-       Lý luận phê bình văn học
-       Văn hoá Đương đại
-       Di sản văn hoá
-       Xã hội học văn hoá
-       Văn hóa Thế giới

3. The functions of the HUC:
HUC has two main functions: Educating and doing scientific research
Educational function
Graduate level:
Duration of training: 4 years
-        Type of training
o   Full time
o   Non full time
o   In-service training
-        Degree: Bachelor of Culture
-        Majors and specialities
o   Museum Studies 
§  Museum
§  Monuments Conservation
§  Cultural heritage management
o   Publication Bussiness 
o   Ethnic Minority Culture of Vietnam
§  State management on ethnic minority culture
§  Organizing ethinic minority cultural activities
o   Cultural Management
§  Policies on culture and arts management
§  Musical activities management
§  Fine arts and Advertisement management
§  State management on family
o   Vietnamese Studies (Cultural Tourism) 
§  Cultural tourism
§  Tour guide – Tour operator
§  Tourism management
o   Library science 
o   Information Studies
o   Cultural Studies
§  Cultural research
§  Communication culture
o   Literature Writing
§  Literature writing
§  Press writing
Post-graduate level:
Master:
-        Training time: 2 years with full-time students or 3 years with part-time students
-        Master Degree
-        Majors:
o   Cultural studies
o   Library - Information Science
o   Cultural Management
Ph.D:
-        Training time: 5 years undergraduate degree holders or 3 years for master degree holders.
-        Ph.D. Degree
-        Majors:
o   Cultural Studies
o   Library - Information Science
o   Cultural Management
Short-term training courses:
-        Time: From 1 week to 6 months
-        Certification
-        Specialities: Some subjects trained at the University.
Scientific Research Function
Lecturers and staffs of HUC carry out scientific research activities annually. The researches fucus on the field of Library studies, Cultural management and policies, Museum and Conservation, Publication Business, Tourism studies, Ethnic minority Culture, Cultural studies, Contemporary Culture, Cultural Heritage, Cultural Sociology, International Culture, etc., 

 

4. Số lượng sinh viên của trường (năm học 2013 – 2014):
Tổng số: 8022
-       Hệ đào tạo chính quy: 5208 sinh viên 
-       Hệ đào tạo tại chức: 2404 sinh viên 
-       Hệ đào tạo sau đại học và nghiên cứu sinh: 410 học viên

4. The number of students (Academic year 2013-2014):
Total: 8,022, of which:
-        Full-time graduate students: 5,208
-        In-service students: 2,404
Post-graduate candidates: 410

5. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên của trường (2013): 300 người, trong đó:
Phân theo học hàm:
PGS: 12
Phân theo học vị:
Tiến sỹ: 25
Thạc sỹ: 132
Cử nhân: 101
Trình độ khác: 30
Phân theo ngạch công chức:
-       Giảng viên: 157 người, trong đó
o   Giảng viên chính: 33
o   Giảng viên: 124
-       Cán bộ, nhân viên: 143 người, trong đó
o   Chuyên viên chính: 4
o   Chuyên viên: 49
o   Nghiên cứu viên chính: 2
o   Nghiên cứu viên: 17
o   Thư viện viên chính: 1
o   Thư viện viên: 18
o   Khác: 52 

5. Number of Faculty (2013 ): 300 people, including:
-        Associate Professor: 12
-        Ph.D holders: 25
-        Master holders: 132
-        Bachelor: 101
-        Other qualifications: 30
-        Lecturers: 157 people, of which:
o   Senior lecturer: 33
o   Lecturer: 124
-        Staffs: 143 people, of which:
o   Senior staffs: 4
o   Staffs: 49
o   Senior researchers: 2
o   Researchers: 17
o   Senior librarians: 1
o   Librarians: 18
Others: 52

6. Một số thành tựu của trường:
-     Là trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 50 năm qua, trường đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ văn hoá hiện đang công tác trên khắp mọi miền đất nước. Hầu hết đội ngũ cán bộ văn hoá ở các cơ quan trung ương và địa phương đều đã hoặc đang là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội. Trong số họ có rất nhiều cán bộ đang làm công tác quản lý và lãnh đạo, giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan của chính phủ và ngành văn hoá- thông tin. Nhiều cán bộ văn hoá của Lào và Căm- Pu- Chia cũng đã được đào tạo tại trường. 
-     Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học lớn và các tổ chức khoa học uy tín của nước ngoài, liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả.
-     Hệ đào tạo sau đại học được hình thành từ năm 1991 với hai ngành Thông tin thư viện và Văn hoá học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của hàng nghìn cán bộ thư viện và cán bộ văn hoá do nhà trường đào tạo trước đây. Đến nay, hệ sau đại học của trường đã đào tạo được hơn 200 thạc sỹ thuộc hai ngành này.
-    Trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều hội nghị khoa học có quy mô toàn ngành, toàn quốc đã được triển khai ngay cả trong thời kỳ chiến tranh. Các đề tài nghiên cứu của trường đã tiếp cận những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá truyền thống, đồng thời góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn hoá hiện đại.
-    Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ. Năm nào cũng có những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của ngành đại học. Hai năm liền trường được Bộ Giáo dục- Đào tạo tặng Bằng khen là đơn vị “đạt thành tích cao trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học”.
-    Vì những thành tích trên, Trường Đại học Văn hoá đã đạt được nhiều Bằng khen và ba Huân chương Lao động: Huân chương Lao động hạng Ba (1984), Huân chương Lao động hạng Hai (1989), Huân chương Lao động hạng Nhất(1994), Huân chương Độc lập hạng Ba (2004) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (2014). 

6. Some remarkable achievements:
-        As the largest training institute of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, during 55 years, the University has been training thousands of cultural cadres who are working in throughout the country. Most of cultural staffs in the central or provincial agencies have been or are students of Hanoi University of Culture and among them there are many people hold key positions in governmental offices as well as in the field of culture and communication. Many cultural staffs of Laos and Cambodia have also been trained at the University.
-        Hanoi University of Culture has international cooperation relationships with many big universities and prestigious scientific organizations all over the world, joint implementing many effective scientific cooperation activities.
-        Post-graduate training system was founded in 1991 with two majors: Information - Library and Cultural Studies that meet the demand of improving the qualification of thousands of librarians and cultural staff. Currently, Post-graduate training system has trained over 200 masters of these two majors.
-        The University also focuses on promoting the scientific research activity. Many national and international scientific conference have been organized, even in wartime. The subjects of the researches have been approaching to basic theoretical issues on traditional culture, and make a big contribution to the modern culture research.
-        The scientific research activity of students also develops. The scientific research works by HUC’s students are awarded "Students do excellent scientific research" annually. In two years continuously, the HUC was awarded “Outstanding achievements in the student scientific research movement” by the Ministry of Education and Training.
Since the above achievements, the Hanoi University of Culture has been awarded three Labor Medal: Third rank Labor Medal(1984), Second rank Labor Medal (1989), First rank Labor Medal (1994), Third rank Independence Medal (2004) andSecond rank Independence Medal (2014).

 

7. Hướng phát triển của trường những năm tới:
Tiếp tục giữ vững mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về văn hoá nói chung, về khoa học quản lý và nghiệp vụ văn hoá nói riêng của cả nước.

7. Development orienation for the next stage:
Maintaining the model that training combines doing scientific research, gradually expanding the scale and improving the reseach and educational quality and efficiency; become one of the largest research centers in culture in general, in cultural and professional management in particular all over the country.
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.690.709